Yelak [Yellaka] Myth

Digital assets in this Item (available by request):
14-137.txt (11193 bytes)
14-137.wav (25107446 bytes)
14-137_filtered.wav (25107522 bytes)