Songs: Yurok, Shoshone, Chukchi, Southeastern Pomo, Hupa, Northern Paiute